• Home
 • Wedstrijdreglement Kids 4 Kids

Wedstrijdreglement Kids 4 Kids

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor het event Kids 4 Kids, op zaterdag 19 oktober 2019, en de inzamelactie die aan het event verbonden is. Beiden georganiseerd door SOS Kinderdorpen België en Kim Clijsters Sports and Health Club (Watertorenstraat 16A, 3960 Bree), waar het event ook plaatsvindt. Via Kids 4 Kids krijgen kleine wereldverbeteraars tussen 8 en 12 een manier om leeftijdsgenootjes te helpen die het minder goed hebben dan zij. Het initiatief kadert in de kernmissie van SOS Kinderdorpen, om kinderen vanuit een warm nest te laten opgroeien tot maatschappelijk betrokken wezens, die in staat zijn om ook op te komen voor zichzelf.

1. Wie kan er meedoen?

 • Om de kwaliteit van de activiteiten te verzekeren, is het aantal deelnemers beperkt tot 200 kinderen, waarvan 30 plaatsen voorbehouden zijn voor eventuele partners van het evenement.
 • Alle kinderen geboren tussen 1 januari 2007 en 31 december 2011 (8-12 jaar).

2. Hoe inschrijven?

 • De eerste 170 kinderen die  inschrijven via sos-kinderdorpen.be/kids4kids zijn erbij.
 • We verwachten daarbij dat zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van tenminste één van hun ouders of voogd. Hebben ze die toestemming niet, dan kunnen we genoodzaakt zijn hem of haar de deelname aan het evenement te weigeren.
 • Kinderen uit hetzelfde gezin kunnen een gezamenlijke sponsorpagina aanmaken en zich dus tesamen inschrijven, met een maximum van drie kinderen per gezin. Dit heeft implicaties voor het in te zamelen bedrag (zie artikel 3.1.).
 • Vanaf de 171ste inschrijving wordt er een wachtlijst aangemaakt.

3. Wat verwachten we van de deelnemers?

 • Van iedere deelnemer verwachten we dat ze via acties en klusjes 300 euro of meer inzamelen. Ook van kinderen uit hetzelfde gezin die zich samen inschrijven, verwachten we dat ze elk 300 euro inzamelen. We benadrukken hierbij dat het bedrag ingezameld dient te worden via acties, klusjes… vanwege de kinderen zelf. Deze acties van solidariteit van kinderen voor kinderen staan centraal.
 • Het ingezamelde bedrag komt ten goede aan de projecten van SOS Kinderdorpen.
 • We verwachten dat dit bedrag voor dinsdag 16 oktober 2019 ingezameld is. Is dat niet het geval, dan behouden we het recht om de deelname te weigeren en een deelnemer vanop de wachtlijst die wel 300 euro of meer inzamelde de kans te geven om deel te nemen. Het engagement van de kinderen is een centraal element in dit event.
 • We verwachten dat deelnemers op 19 oktober 2019 via eigen vervoer aanwezig kunnen zijn in de Kim Clijsters Sports and Health Club in Bree en dat ze voor de gehele duur van het evenement kunnen blijven. De kinderen worden liefst vergezeld door één of maximum twee volwassenen. Details volgen na inschrijving. 

 4.Hoe verloopt het na de inschrijving?

 • Enkele dagen na de inschrijving kom je te weten of je erbij bent, een plaatsje op de wachtlijst krijgt, of er helaas niet bij kan zijn. Afhankelijk daarvan, krijg je alle nodige praktische informatie mee.

5. Wat als je moet afzeggen?

 • Ben je ingeschreven, maar kan je er uiteindelijk toch niet bij zijn? Dan rekenen we erop dat je ons ten laatste 16 oktober op de hoogte brengt met een mailtje naar welcome@sos-kinderdorpen.be, zodat we iemand vanop de wachtlijst de kans kunnen geven om deel te nemen.
 • Giften die je al overmaakte aan SOS Kinderdorpen België zijn in dat geval definitief en onherroepbaar. We kunnen het ingezamelde bedrag dus in geen enkel geval terug betalen.

6. Aansprakelijkheid

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijke rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, lichamelijke letsels, ongevallen of diefstal, die zich zouden kunnen voordoen tijdens het organiseren van acties of klusjes voor Kids4Kids of tijdens het evenement op 19 oktober 2019 zelf.
 • Indien SOS Kinderdorpen België genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan SOS Kinderdorpen België hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 7. Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens van de deelnemers worden door SOS Kinderdorpen België verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.
 • Het beleid van SOS Kinderdorpen België met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik 'privacy' zoals vermeld op de website van SOS Kinderdorpen België.
 • Deelnemers gaan er mee akkoord dat zij met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van SOS Kinderdorpen België alsook andere online-kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers.

 8. Toezicht op inschrijvingen en beslissingen

 • SOS Kinderdorpen België houdt toezicht op het correcte verloop van de inschrijvingen. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt SOS Kinderdorpen België zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van het evenement.

9. Het reglement

 • Door deel te nemen aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die SOS Kinderdorpen België in verband met het evenement Kids4Kids zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met het evenement gelden als punt van reglement.
 • Indien zulks vereist is, kan SOS Kinderdorpen België dit algemeen reglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van SOS Kinderdorpen België en kan daar desgewenst worden afgedrukt.