Senegal

Veiligheid, rechten en kansen voor talibé-kinderen

In Senegal zijn er meer dan 100.000 talibé-kinderen: dat zijn kinderen die in een ‘daara’ opgroeien, een soort van religieus internaat. Ze leven er onder de hoede van een koranmeester die verantwoordelijk is voor de opvoeding van een 40-tal kinderen. De talibé-kinderen moeten vaak bedelen om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Velen worden blootgesteld aan gevaren zoals geweld of misbruik en groeien op in ongezonde levensomstandigheden.

1 675 kinderen

groeien op in betere omstandigheden en kunnen vertrouwen op een krachtiger netwerk.

45 koranmeesters

versterken hun capaciteiten, zodat zij kinderen duurzaam kunnen ondersteunen in het dagelijkse leven.

Kindbeschermingscomités

waken mee over kinderrechten en beschermen kinderen tegen geweld, misbruik, uitbuiting en verwaarlozing.

SOS Kinderdorpen wil ervoor zorgen dat talibé-kinderen in een veilige omgeving opgroeien die hen toekomstperspectieven biedt. Dat doen we door:  

  • de levensomstandigheden in de daara’s te verbeteren 
  • het recht op onderwijs en gezondheid te verankeren 
  • lokale kindbeschermingscomités te versterken 
  • te pleiten voor een sterker wettelijk kader dat talibé-kinderen bescherming biedt


Opgroeien in betere omstandigheden 

Koranmeesters beschikken helaas over te weinig financiële middelen om in het levensonderhoud van de talibé-kinderen te voorzien en dat dwingt deze laatsten om op straat te gaan bedelen. Daarom zoeken we samen met elke daara hoe we een inkomstenbron kunnen opzetten, bijvoorbeeld door vee te houden. Ook moedigen we ouders aan om hun financiële steentje bij te dragen. Hierdoor kunnen koranmeesters in de meest essentiële zaken voorzien en hoeven talibé-kinderen de straat niet meer op. 

© Claire Ladavicius

In de daara’s zelf is het dan weer van groot belang om de levensomstandigheden van de talibé-kinderen te verbeteren. We ondersteunen de koranmeesters zodat ze middelen kunnen voorzien in hun daara, zoals bijvoorbeeld malarianetten en sanitaire voorzieningen. Daarnaast sensibiliseren we hen over verschillende domeinen die belangrijk zijn in de ontwikkeling van het kind om ze zo vaardigheden aan te reiken die belangrijk zijn in de zorg van de kinderen. 


Gezinsbanden opnieuw aanhalen

Wat beweegt ouders ertoe om kinderen naar een daara te sturen? Gezinnen wensen hun kind graag een religieuze opleiding mee te geven als onderdeel van hun opvoeding. Het is een sterk cultureel gebruik dat regelmatig toevertrouwd wordt aan koranmeesters. De koranscholen zijn echter vaak ver van huis waardoor kinderen ook in de koranscholen verblijven, net zoals een soort internaat. De geografische afstand maakt dat de emotionele band tussen talibé-kinderen en hun ouders sterk afzwakt.  

© Sebastien Taylor

SOS Kinderdorpen maakt gezinnen bewust van de moeilijke omstandigheden waarin hun kinderen opgroeien. Daarom moedigen wij gezinnen aan om bij te dragen aan de gezondheidszorg van hun kinderen en aan het verbeteren van de levensomstandigheden in de daara’s. Als deze gezinnen het zelf niet breed hebben, ondersteunen wij hen bij de ontwikkeling van duurzame inkomensbronnen, zoals veeteelt of landbouw. Daarnaast moedigen we gezinnen aan om emotioneel meer betrokken te zijn bij het leven van hun kinderen, en op die manier de band met hun kinderen te versterken.  

Bouwen aan een netwerk rond elk kind 

“It takes a village to raise a child.” Het is en blijft een zware taak om alleen te voorzien in het levensonderhoud van een veertigtal kinderen. Daarom is een sterk netwerk van onschatbare waarde.  

De koranmeesters worden in de zorg voor de talibé-kinderen bijgestaan door marraines, een vereniging van vrouwen uit de gemeenschap . Zij bundelen hun krachten en dragen spontaan bij om de kinderen te helpen. Zo wassen ze bijvoorbeeld de kleding van de kinderen, bieden hen maaltijden aan of brengen hen naar de dokter. De marraines beschikken echter vaak over weinig middelen. SOS Kinderdorpen staat deze vereniging van vrouwen bij om hun vaardigheden en financiële middelen duurzaam te versterken. Op deze manier kunnen zij de kinderen blijvend ondersteunen in het dagelijks leven. 

Daarnaast bouwen we ook aan een netwerk voor de kinderen op niveau van de gemeenschap: we versterken bestaande kindbeschermingscomités en mobiliseren lokale overheden. Met de bestaande kindbeschermingscomités behandelen we samen schendingen van kinderrechten. Natuurlijk moeten talibé-kinderen en koranmeesters in de eerste plaats schendingen melden. Daarom maken we hen ook actief bewust van hun rechten. Zo ontstaat er een netwerk dat bescherming biedt tegen geweld, misbruik, uitbuiting en verwaarlozing. Lokale overheden mobiliseren we dan weer om samen met ons de rechten van het kind te verdedigen en mee aan te dringen voor een wettelijk kader dat talibé-kinderen beschermt. 


Toekomstperspectieven bieden via onderwijs 

De koranmeesters geven de talibé-kinderen enkel religieus onderwijs, wat helaas onvoldoende is om voor de kinderen de nodige toekomstkansen te crëeren. Dat is waarom we gemeenschapsscholen opzetten in de daaras zelf. Bovenop de religieuze lessen krijgen de talibé-kinderen nu ook basislessen taal en wiskunde die hen klaarstomen voor het reguliere onderwijs.  

De jongeren krijgen dan weer de kans om te kiezen voor een specifieke professionele opleiding of kunnen stage lopen om zich voor te bereiden op een bepaald beroep. Zo verhogen de jongeren direct hun kansen op de arbeidsmarkt wanneer ze volwassen zijn. 

Samen bouwen aan structurele verandering 

De Senegalese regering leverde de afgelopen jaren tal van inspanningen om haar kinderbeschermingsmaatregelen uit te breiden en vaardigde bijvoorbeeld een nationale strategie voor kinderbescherming uit. Toch blijkt het huidig wettelijk kader talibé-kinderen nog onvoldoende bescherming te bieden tegen misbruik. Voor daara’s bestaat er namelijk geen wetgeving en voor de toezicht op hun werking ook niet.  

Daarom is een belangrijk luik van ons werk hierop gericht: we pleiten voor een wettelijk kader om kinderen in de religieuze scholen in Senegal beter te beschermen en we roepen op tot een beter toezicht op koranscholen. Zo streven we naar een positieve impact en betere bescherming voor alle kinderen die in religieuze internaten opgroeien in Senegal. 

 

Contact 

Stuur projectcoördinator Sophie Huguenet een mailtje via sophie.huguenet@sos-kinderdorpen.be of bel 02 639 09 75. 

Programma mogelijk gemaakt met de steun van DGD:

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter