• Home
 • Algemene voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden & Privacy

SOS Kinderdorpen verbindt zich ertoe jouw privacy te respecteren bij de verwerking van jouw persoonsgegevens conform de bepalingen van de Europese wet voor databescherming zijnde de General Data Protection Regulation (GDPR). Een verklaring werd afgelegd bij de Commisie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Algemeen

SOS Kinderdorpen leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. SOS Kinderdorpen stelt zicht middels dit Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

De General Data Protection Regulation gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens gegevensbescherming op Europees vlak, en heeft tot doel het kader en de beheer praktijken omtrent het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens te versterken.Registratie van persoonsgegevens

1.  Hoe we gegevens verzamelen

 • In functie van een schenking
  Wanneer je via de website een gift doet ten voordele van SOS Kinderdorpen of een aanvraagformulier voor een eenmalige of periodiek terugkerende gift invult, worden jouw gegevens opgenomen in een databank met het oog op het beheer van de relaties met onze schenkers.

 • Nieuwsbrief
  Bezoekers van onze website kunnen zich via de site registeren op een nieuwsbrief. De gegevens die de bezoekers hierbij ingeven worden opgenomen in een gegevensbestand dat we gebruiken om nieuwsbrieven naar te sturen. Wanneer je jouw geboortedatum invult (= géén verplicht veld), sturen we ook een mailtje op je verjaardag om je een gelukkige verjaardag te wensen.

 • Telefonische, deur-aan-deur en straatcampagnes

 • Deelname aan minstens één actie of campagne georganiseerd door SOS Kinderdorpen
  Bijvoorbeeld een sportieve activiteit ten voordele van SOS Kinderdorpen, deelname aan een beurs, campagne of fondsenwervende actie,...

 • Spontaan aangeboden
  Bijvoorbeeld vrijwilligers, sympathisanten en personen/bedrijven die een fondsenwervingsactiviteit opstarten voor SOS Kinderdorpen, tijdens een telefonisch gesprek, …


2. Gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: check deze link voor onze Cookie Policy. Daarnaast kunnen bepaalde gegevens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door het digitale team van SOS Kinderdorpen en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om:

 1. het TCP/IP adres
 2. het type en de versie van jouw navigatiesysteem
 3. de laatst bezochte internet pagina.


3. Gegevens die door partners worden meegedeeld

In dit geval garanderen de partners van SOS Kinderdorpen aan SOS Kinderdorpen dat de partners toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.Welke gegevens verzamelen en bewaren we?

We verwerken de persoonsgegevens die je ons doorgeeft via de website of een ander communicatiekanaal in het kader van de activiteit waarvoor je ons contacteert of de dienst die jou geleverd is. Afhankelijk van de activiteit, dienst of je interesse, kunnen dit zijn:

 • Naam en voornaam
 • Geslacht
 • Taal
 • Geboortedatum
 • Woon- en verblijfplaats
 • Privé- en professionele e-mailadressen
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsfunctie
 • Afbeeldingen / foto‘s
 • Alle gevoelige gegevens met betrekking tot de begunstigden, de vrijwilligers en de donateurs van de organisatieGebruik van gegevens

1. Algemene doeleinden

Jouw gegevens worden bij schenkingen in ons bestand opgenomen om de overeenkomst conform jouw schenking te kunnen uitvoeren indien van toepassing, je te bedanken en op de hoogte te houden van onze activiteiten, en om je uit te nodigen om nieuwe bijdragen te doen (eenmalige of maandelijkse giften, legaten, …)

Indien je inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres gebruikt om nieuwsbrieven naar te sturen. Als je de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kan je jezelf uitschrijven voor de nieuwsbrief door onderaan een nieuwsbrief op “Uitschrijven” te klikken of door contact met ons op te nemen via welcome@sos-kinderdorpen.be.

Jouw gegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen ook voor onze fondsenwervende activiteiten gebruikt worden (zoals bvb. een oproep voor noodhulp). Daarnaast kan je ook een mailtje ontvangen om je een gelukkige verjaardag te wensen wanneer je ons jouw geboortedatum hebt doorgegeven. Bij de online formulieren is geboortedatum géén verplicht veld. Indien je jouw telefoonnummer meegeeft, kan je mogelijks opgebeld worden in het kader van fondsenwervende activiteiten. Bij de online formulieren is telefoonnummer géén verplicht veld.

Tot slot worden je persoonsgegevens verzameld om na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, doelgroepen of statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website. Dit doen we om onze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.


2. Opslag van gegevens 

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in database- en bestandssystemen die behoren tot SOS Kinderdorpen gevestigd in België.


3. Mededeling aan derden

Wij verkopen of verhuren je persoonsgegevens in geen enkel geval aan derde partijen. Wat wel kan, is dat we persoonsgegevens delen in een samenwerkingsverband in het kader van onze missie, of als dit wettelijk of reglementair verplicht is.

Daarnaast maken we voor sommige gevallen gebruik van bepaalde diensten en systemen van leveranciers, die toegang nodig hebben tot persoongegevens. Bijvoorbeeld webhosting, of het versturen van tijdschriften. Deze partners volgen onze aanwijzingen nauwgezet op, en gebruiken je informatie nooit voor eigen doeleinden.


4. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat SOS Kinderdorpen jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. SOS Kinderdorpen zal in redelijkheid pogen je hierover van tevoren te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.Duur van het bijhouden van de gegevens

De gegevens van mensen die aangeven interesse te hebben in de acties, activiteiten en toekomstige campagnes van SOS Kinderdorpen, alsook gegevens van zij die betrokken zijn bij donaties, worden bewaard overeenkomstig artikel 5 van de (GDPR) verordening, namelijk gedurende de periode overeenkomstig de beoogde doeleinden of tot expliciete opheffing vanwege de betrokken personen.Inzage en aanpassing van gegevens

Je kunt jouw gegevens steeds inkijken en indien nodig laten aanpassen of schrappen. Neem hiervoor contact met ons op:

 • Telefonisch: tijdens de kantooruren via +32 2 538 57 38.
 • Via e-mail: welcome@sos-kinderdorpen.be
 • Via de post: SOS Kinderdorpen, Munthofstraat 40/1CD, 1060 Brussel.Verzet aantekenen

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan welcome@sos-kinderdorpen.be.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in een dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen, is er geen verzet mogelijk.Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. We zorgen ervoor dat dit steeds in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm is.Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling, en je zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan SOS Kinderdorpen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.Toegang door derden

Gegevens die verzameld en opgeslagen zijn door SOS Kinderdorpen, zijn toegankelijk voor bevoegd personeel van SOS Kinderdorpen. Ze worden niet meegedeeld aan andere filialen, met uitzondering op de hoofdzetel van SOS Kinderdorpen (gelegen in Wenen, Oostenrijk), noch aan derden of andere partnerverenigingen die SOS Kinderdorpen ondersteunen. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.