Transparantie

Transparantie is voor ons een kwestie van respect, respect tegenover alle mensen en organisaties die ons ondersteunen. Daarom kan je al onze rekeningen vrij consulteren.

Open en transparante rekeningen

Onze rekeningen worden ieder jaar gepubliceerd in ons jaarverslag. Deze kan je hier vrij consulteren. De rekeningen worden grondig gecontroleerd door een bedrijfsrevisor en de Federale Overheidsdienst Financiën en zijn conform de regelgeving van de Ethische Fondsenwerving vzw.

Lees:


Zag je iets wat niet kan? Laat het ons weten.

We nemen ieder vermoeden of iedere melding van fraude, corruptie of andere wanpraktijken ernstig 

Eerlijke verloning - vrijwillige bestuurders

Naast een belangrijke bijdrage van vrijwilligers, kan SOS Kinderdorpen ook rekenen op de inzet van een aantal gemotiveerde medewerkers. Zij zijn voltijds bezig met het organiseren van onze projecten, administratie en fondsenwerving. Daarvoor verdienen zij een eerlijk loon, dat past bij een goed doel en gemiddeld lager ligt dan in de bedrijfswereld. Onze raad van bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Desondanks kunnen we garanderen dat 83% van de ingezamelde fonsen rechtstreeks naar onze projecten voor kinderen gaat. Voor een volledig transparant verslag kan u terecht in ons jaarverslag 2021.

Fondsenwerven in eer en geweten

Ook in fondsenwerving en communicatie is transparantie en integriteit essentieel. We vertrekken vanuit een krachtig kindbeeld en gebruiken kinderen niet om medelijden op te wekken. Ook de (potentiële) donateurs benaderen we met eerbied en respect. 

We handelen daarbij in lijn met de Ethische Code en het Handvest voor Directe Dialoog zoals opgesteld door de Ethische Fondsenwerving vzw.

Fiscale attesten, schenkingen en legaten.

SOS Kinderdorpen is erkend door het ministerie van Financiën, en mag daardoor fiscale attesten uitreiken en schenkingen en legaten ontvangen.

Jouw giften aan SOS Kinderdorpen zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar vanaf een totaal van €40 per jaar. Je recupereert zo 45% van het gegeven bedrag. Je ontvangt automatisch je fiscaal attest in de loop van de maand maart het jaar volgend op het jaar waarin je de gift deed.

Giften die via een derde partij gedaan worden, en achteraf aan SOS Kinderdorpen worden overgemaakt, zijn niet fiscaal aftrekbaar. Enkel rechtstreekse giften aan SOS Kinderdorpen geven recht op een fiscaal attest om belastingsaftrek te bekomen.

Alle informatie over belastingvermindering voor giften kan je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Doneren in vertrouwen

Een gift schenken, dat doe je in vertrouwen. Daarnaast reken je er ook op dat we het geld en onze werking goed beheren. En dat wordt allemaal goed in het oog gehouden door de onafhankelijke stichting Donorinfo. Zij staan garant voor die transparantie als onafhankelijke instantie die de rekeningen en werking van organisaties analyseert. Via de website donorinfo.be maakt Donorinfo die informatie beschikbaar en begrijpelijk voor potentiële schenkers.